Lotter Hotel

Lotter Hotel
Lotter Hotel
Lotter Hotel
Lotter Hotel
Lotter Hotel
Lotter Hotel
Lotter Hotel
Lotter Hotel
Lotter Hotel
Lotter Hotel
Lotter Hotel

Hotel - Resort Lotter Hotel

Customer: Công Ty TNHH Hải Thành

Type of service: Sản xuất và lắp đặt nội thất

Address: 2a-4a Ton Duc Thang Street, District 1, HCMC